Nieuw! Fries peuterlied

Fries peuterlied kikker en vrouw met tekst

De muziekmethode van 123ZING heeft nu, dankzij de hulp van SFBO, ook Friese peuterliedjes!

 

‘Wa wit hoe’t’ is ien fan de ferskes fan it tema ‘Kinderboerderij’ dy’t yn it Frysk oerset binne. It SFBO, kennissintrum meartaligens jonge bern, lit tema’s en ferskes oersette om foar alle gebrûkers fan 123ZING Frysktalich oanbod te realisearjen.

​Sjonge is in leechdrompelige en oansprekkende wize om in taal te learen. Klik op “Wa wit hoe’t” yn de player om dit liet fergees mei de groep te sjongen.

Freegje in fergees proefabonnemint oan om de oare Fryske ferskes te hearren.

 

‘Wa Wit Hoe’t’ (‘Wie Weet Hoe’) is één van de liedjes van het thema ‘Kinderboerderij’  die naar het Fries vertaald zijn. Het SFBO, kenniscentrum meertaligheid bij het jonge kind, laat thema’s en liedjes vertalen om voor alle gebruikers van 123Zing Friestalig aanbod te realiseren. Zingen is een laagdrempelige en aansprekende manier om een taal te leren. Klik op ‘Wa Wit Hoe’t’ in de player om dit lied gratis met de groep te zingen.

Vraag een gratis proefabonnement aan om de andere Friese liedjes uit het thema binnen de 123ZING Muziekmethode te bekijken en te beluisteren.